Ładowanie...

Regulamin

SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE STACJONARNYM – ZA POŚREDNICTWEM PLA WITRYNY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ONLINE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zamówień za pośrednictwem strony www do składania zamówień dostępnej pod adresem https://czarnyeu dalej „Witryna” w Sklepie stacjonarnym znajdującym się pod adresem Tychy ul. Katowicka 56 C, (43 – 100) dalej „Sklep stacjonarny”.
 2. Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie Sklepu stacjonarnego jest: A&P BARAN Spółka komandytowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE – WSCHÓD W KATOWICACH, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000908561, dalej „Sprzedawca”: REGON: 38931723800000, NIP: 6342998677 Morelowa 20,43-100 Tychy POLSKA
 3. Regulamin stanowi dokument, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  • pod numerem telefonu: 510345501 (godziny pracy Sklepu 8-17 w dni robocze) opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
  • korzystając z adresu poczty elektronicznej – [email protected],
  • korzystając z formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie.

I. Postanowienia ogólne

 1. Witryna dostępna jest na stronie internetowej pod adresem https://www.czarnybaran.eu i jest prowadzona przez A&P BARAN Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach.
 2. Zamówienia poprzez Witrynę mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 3. Ustala się następujące znaczenie dla słów:
  • REGULAMIN – regulamin składania zamówień w sklepie stacjonarnym za pośrednictwem Witryny do składania zamówień online,
  • KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,
  • PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.
  • KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • TOWAR, PRODUKT – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,
  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Witryny,
  • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.czarnybaran.eu, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie w sklepie stacjonarnym,
  • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży w sklepie stacjonarnym,
  • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – Operator Witryny A&P BARAN Spółka komandytowa REGON: 38931723800000, NIP: 6342998677, Morelowa 20, 43-100 Tychy
  • CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – ilość dni roboczych potrzebnych Sprzedawcy na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klienta w Witrynie oraz jego dostarczenie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu,
  • KONTO – funkcjonalność Witryny umożliwiająca dokonywanie zakupów towarów, dostęp do historii zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, podgląd realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem,

2. Zasady korzystania ze sklepu

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną za pośrednictwem Witryny następujące usługi:
  • udostępnianie możliwości założenia przez Klienta konta w Witrynie, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów w sklepie stacjonarnym za pośrednictwem Witryny oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Witrynie;
  • umożliwianie Klientowi indywidualnemu dokonywania za pośrednictwem Witryny zakupów produktów w sklepie stacjonarnym bez rejestracji indywidualnego konta w Witrynie;
 2. Rejestracja Konta w Witrynie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem www.czarnybaran.eu zaakceptowaniu Regulaminu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Witrynie poprzez wciśnięcie ikony Utwórz konto.
 4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Witrynie, Klient powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
 5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Witrynie, Klient może zalogować się do Witryny podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klient nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta .
 6. Klient w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Witrynie. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klientowi indywidualnego konta w Witrynie.
 7. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu (wypowiedzenie umowy) należy wysłać wiadomość elektroniczną z wnioskiem o usunięcie konta na adres e-mail: [email protected]  z podaniem  danych identyfikujących Klienta aktualnie zarejestrowanego w Sklepie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego Zamówienia.
 8. Sklep dopuszcza składanie Zamówień zakupu towarów ze Sklepu stacjonarnego bez konieczności rejestrowania się i logowania w Witrynie. W tym celu Klient każdorazowo w procesie składania Zamówienia w sklepie stacjonarnym za pośrednictwem Witryny jest zobowiązany wypełnić formularz elektroniczny przez wprowadzenie wymaganych przez Sklep danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu – opcjonalnie, adres dostawy). Klient ma obowiązek zaakceptować aktualny Regulamin wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia. Brak rejestracji w Sklepie oznacza brak posiadania konta Klienta, które umożliwia dostęp do automatycznego śledzenia Zamówienia.
 9. Do korzystania z usług oferowanych w Sklepie stacjonarnym za pośrednictwem Witryny oraz przeglądania treści Witryny, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Witrynie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
  • Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  • Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np.. AdBlock:
   • Mozilla Firefox
   • Opera
   • Google Chrome
   • Internet Explorer
  • Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • Program do odczytu plików formatu PDF.
 10. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia w Sklepie stacjonarnym za pośrednictwem Witryny,
 11. Klient zobowiązuje się do:
  • korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  • korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  • korzystania ze Witryny zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
  • dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Witrynie, jak i zachowania ich poufności.
 12. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 11 powyżej.
 13. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Witrynie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Witrynie.
 14. Sprzedawcanie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Witrynie osobom trzecim.
 15. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.
 16. Sklep zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ogranicza dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień. Dostęp do formularza oceny mają także ci Klienci, którzy dokonali zakupu Produktu bez rejestracji. Tacy Klienci otrzymują w ramach wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia specjalny link umożliwiający dostęp do formularza wystawienia opinii i oceny na temat danego Produktu.

3. Składanie zamówień i zawieranie umowy dostawy

 1. Klient może dokonywać na Witrynie składania zamówień online  Produktów sprzedawanych w Sklepie Stacjonarnym.
 2. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Witrynie, Klient jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klient potwierdzając zamówienie w Witrynie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez Sklep  jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Świadczenie przez Sklep stacjonarny  usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na produkty dostępne w Witrynie za pośrednictwem Witryny jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia Operatora.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta, potwierdzonego przez Sprzedawcę, poprzez przesłanie jego podsumowania wraz z informacją o zarejestrowaniu Zamówienia i przyjęciu do realizacji, na adres mailowy wskazany przez Klienta. Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej wykonania, jest Sklep Stacjonarny.
 5. Zamówienia na produkty dostępne w Witrynie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 6. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Witryny w taki sposób, że Klient przeglądający zawartość Witryny, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce Koszyk po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku Koszyk.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo:
  1. do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego i/lub e-mail,
  2. do odmowy realizacji Zamówienia, które zostało złożone:
   1. na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia,
   2. przez Klienta, którego dane nie przeszły prawidłowej weryfikacji – w trybie wskazanym w pkt 1,
   3. przez Klienta, co do którego Sprzedawca podejrzewa, że jest niepełnoletni i/lub złożył je będąc w stanie nietrzeźwości,
   4. z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 8. Po zaakceptowaniu produktów w formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz  ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Klient może dokonać złożenia zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku Zamów i podania swoich danych niezbędnych do dostarczenia zakupionego produktu.
 9. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią.
 10. W formularzu zamówienia należy wskazać imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej Klienta, dane adresowe miejsca dostawy Zamówienia. W przypadku zamówienia napojów alkoholowych na imprezę zamkniętą należy wskazać dodatkowo czas i miejsce przedmiotowej imprezy zamkniętej.
 11. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, zobowiązany jest do podania numeru NIP przy składaniu Zamówienia, w przeciwnym razie przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.
 12. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta złożone w toku Zamawiania Produktów
 13. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
 14. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem w Sklepie stacjonarnym  lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep stacjonarny zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep stacjonarny  czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
  • częściową realizacją – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
  • anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).
 15. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep stacjonarny zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych

4. Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny w Witrynie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Witrynie doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 3. Cena podana przy każdym produkcie w Witrynie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Witrynie, wprowadzania do Witryny nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 5. W każdym przypadku informowania o obniżeniu cen produktów dostępnych w Witrynie, Operator obok ceny promocyjnej zamieszcza także informację o najniższej cenie produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji lub jeśli produkt znajduje się w ofercie Witryny krócej niż 30 dni – cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia sprzedaży produktu do dnia wprowadzenia promocji.
 6. Zmiany cen produktów w Witrynie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

5. Formy płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:
  • Gotówką przy odbiorze zamówionego produktu w Sklepie stacjonarnym:
   1. osobiście w Sklpeie stacjonarnym ,
   2. za pobraniem przy dostarczeniu przez operatora pocztowego lub firmę kurierską,
  • Bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:
   1. bezpośredni przelew na rachunek Sprzedawcy,
   2. płatności kartą, blikiem
   3. autoryzację płatności w systemach:
   4. a) Bluemedia
 2. Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest na stronie internetowej Witryny w zakładce Dostawa i płatność.

6. Warunki dostawy produktów

 1. Zamówione produkty mogą zostać odebrane osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznymw Sklepie stacjonarnym pod adresem : 43-100 Tychy, ul. Katowicka 56C bez dodatkowych kosztów lub są dostarczane pod wskazany w umowie adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia.
 2. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.
 3. Koszt dostawy produktów oraz całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.
 4. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie Witryny, po wyborze formy dostawy.
 5. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu.
 6. Zamówione produkty ze Sklepu stacjonarnego za pośrednictwem Witryny  zostaną wydane Klientowi w terminie do 2-3 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie zastrzeżony dłuższy termin realizacji zamówienia.
 7. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.
 8. Sprzedawca  zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W razie odmowy wydania produktów z powyższych przyczyn, Operator złoży niezwłocznie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Produkt.

7. Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca oświadcza, że produkty znajdujące się w Sklepie stacjonarnym dostarczane na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Witryny są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.
 2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi , o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  • nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  • występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru,
 4. Sprzedawca  jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedawca  nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży, jeżeli Konsument, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej i zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 6. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru, Klient może według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 7. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Towaru , Klient może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz wskazać, czy domaga się naprawy, wymiany Towaru na nowy. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepu.
 8. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.
 9. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 10. Klient może zrealizować przysługujące mu uprawnienie do złożenia reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej.
 11. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. W pierwszej kolejności Konsument może zwrócić się do Sklepu z żądaniem naprawy lub wymiany Towaru na nowy.
 12. Jeżeli Sprzedawca:
  • odmówił wymiany Towaru,
  • wada występuje pomimo prób jej usunięcia;
  • wada towaru jest zbyt istotna, by Towar dało się naprawić;
  Sprzedawca oświadczył Klientowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Towaru do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów:
  • W takim przypadku Klient może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.
 13. Transport reklamowanych Produktów z tytułu rękojmi odbywa się na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem wskazanej przez Sprzedawca formy wysyłki. Sprzedawca  nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W niektórych przypadkach nie jest konieczne wysyłanie reklamowanego Produktu, a Sprzedawca może poprzestać na oględzinach zdjęć dostarczonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę o uprawnieniach konsumenta, o czym poinformuje go po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego.
 14. Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedawcę. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.
 15. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacjii dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.
 16. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Operator zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powinien wtedy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu Towaru do Sklepu stacjonarnego. Termin uważa się za zachowany jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta wyśle oświadczenie o odstąpieniu w formie pisemnej na adres Sprzedającego lub drogą elektroniczną na e-mail: [email protected] lub bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy najpóźniejw ostatnim dniu 14-dniowego okresu. Sprzedawca po wpłynięciu oświadczenia o odstąpienia w formie elektronicznej na ww. e-mail lub adres pocztowy potwierdzi niezwłocznie jego wpływ przez wysłanie informacji na adres poczty internetowej odstępującego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po ww. terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i kompletnym, bez śladów użytkowania, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta powinien postępować z Towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli zwracany Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego, według wyboru Sklepu.
 3. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu na adres Sklepu stacjonarnego , tj. 43-100 Tychy, ul. Katowicach 54C. Konsument lub Przedsiębiorcą o uprawnieniach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu (koszty odesłania).
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora.
 5. Zwrot płatności Konsumentowi lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta zostanie dokonany przez Operatora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.
 6. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu – jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane
  w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Przeglądanie Produktów prezentowanych na platformie składania zamówień online,
  nie wymaga podawania przez Potencjalnego Klienta jego danych osobowych.
 5. Dane osobowe zamieszczone przez Potencjalnego Klienta w formularzu kontaktowym są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu udzielenia odpowiedzi, na pytania przedstawione w tym formularzu.
 6. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji Konta są wykorzystywane przez Sprzedawcę, do umożliwienia Potencjalnemu Klientowi zalogowania się, w celu skorzystania z funkcjonalności platformy składania zamówień online, w tym złożenia Zamówienia oraz jego realizacji przez Sprzedawcę – zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 7. Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa o ochronie danych osobowych, w tym na podstawie RODO.
 8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, następuje poprzez zaznaczenie wskazanego pola, w trakcie procesu rejestracji Konta oraz składania Zamówienia.
 9. Dane osobowe Klienta będą wykorzystywane, w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu rejestracji Konta na platformie składania zamówień online oraz umożliwienia Klientowi dokonywania w nim Zamówień oraz wydania Produktu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 10. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane, do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.
 11. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt 26 RODO.
 12. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  a) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Klienta, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klienta, w imieniu Administratora,
  na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 13. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 14. Jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy aktualnie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, to Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi, do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 15. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Witrynie dostępne są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym pod adresem internetowym czarnybaran.eu/pl/polityka-prywatnosci

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Dostawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Dostawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].

11. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Witryny w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem www.czarnybaran.eu/pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Witryny, odnoszące się do produktów prezentowanych w Witrynie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. Umowy zawierane w Witrynie zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Witryny następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Witrynie treści zawartej umowy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:
  • Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Witryny wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.
  • O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Witrynie Klient, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
  • Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
  • Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Witrynie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Witrynie.
  • W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.